Poskytovateľom provízneho systému je:

Urban Store SK, s.r.o.

so sídlom: Werferova 1, Košice 040 11

IČ: 50387278

zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddiely B, vložke č. 112280

E-mail: affiliate@urbanstore.sk

(ďalej len ako „Poskytovateľ“)

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán:

a) vzniknuté v súvislosti s Dohodou o spolupráci uzatvorenou medzi Partnerom a Poskytovateľom;

b) vzniknuté v súvislosti s účasťou v províznom systéme Poskytovateľa.

1.2. Registráciou do provízneho systému vyslovujú Partner aj Poskytovateľ svoj súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a zároveň sa obidve strany zav ä zujú riadiť sa týmito Obchodnými podmienkami.

1.3. V otázkach týmito Obchodnými podmienkami neupravenými sa vzťahy medzi Partnerom a Poskytovateľom riadia platnými predpismi, predovšetkým zákonom č. 89/2012 Zb., občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov.

1.4. Provízny systém je prevádzkovaný prostredníctvom aplikácie AffiBox, ktorú poskytuje spoločnosť OLYMPIC s.r.o., IČ 27480381, so sídlom Staré Hradiště – Brozany 136, PSČ 53352.

2. Vymedzenie pojmov

2.1. Dohoda o spolupráci je akákoľvek dohoda uzatvorené podľa týchto Obchodných podmienok medzi poskytovateľom a Partnerom, a ich účelom je propagácia tovaru, služieb alebo činností Poskytovateľa. Konkrétny rozsah propagácie, výška provízie, vrátane informácie o zaťažení provízie DPH a prípadne ďalšie podrobnosti zverejní Poskytovateľ na svojom webovom rozhraní. Dohoda o spolupráci je uzatváraná elektronicky a nie je poskytovaná v písomnej podobe. Dohoda o spolupráci je uzatvorená tým, že Partner stlačením potvrdzovacieho tlačidla v províznom systému príjme podmienky spolupráce navrhované Poskytovateľom. Dohoda o spolupráci nie je príkaznou zmluvou ani zmluvou o obchodnom zastúpení.

2.2. Kampaň určuje rozsah marketingovej a inej činnosti, ktorý Poskytovateľ bližšie definuje v províznom systéme a ponúka ich Partnerovi k propagácii. Kampaňou sa hlavne rozumie to, ktoré produkty, služby či webové stránky Poskytovateľa majú byť prostredníctvom provízneho systému propagované. Podrobné podmienky kampane alebo skupiny Kampaní sú popísané v Dohode o spolupráci.

2.3. Konverzia je akcia Návštevníka, ktorá je cieľom kampane. Konverziou sa rozumie hlavne dokončenie nákupu tovaru či objednávky služieb Poskytovateľa. Z Návštevníka sa Konverziou stáva Zákazník Poskytovateľa.

2.4. Metódy propagácie sú marketingové a iné obdobné činnosti Partnera, ktorými Partner propaguje produkty či služby Poskytovateľa. Metódami propagácie sa rozumie hlavne:

a) umiestnenie reklamného obsahu (hlavne bannerov) na Webových stránkach Partnera;

b) uvedenie referencie na produkty či služby Poskytovateľa prostredníctvom blogov, diskusných fór alebo článkov (za predpokladu, že pravidla blogov či diskusných fór túto činnosť umožňujú);

c) rozosielanie e-mailov informujúcich o produktoch či službách Poskytovateľa osobám, ktoré s touto formou marketingu vyjadrili náležitý súhlas v súlade s právnymi predpismi;

d) odkaz na produkty či služby Poskytovateľa prostredníctvom sociálnych sieti;

e) PPC kampane

f) Weby vytvorené z XML feedov poskytovaných Poskytovateľom.

2.5. Návštevníkom je osoba, ktorá navštívi Webové stránky Poskytovateľa na základe činnosti vyvíjanej Partnerom v rámci povolených Metod propagácie.

2.6. Partnerom je fyzická osoba staršia než osemnásť rokov alebo právnická osoba, ktorá sa na základe registrácie účastní provízneho systému Poskytovateľa.

2.7. Províznym odkazom sa rozumie unikátny odkaz pridelený Partnerovi v rámci provízneho systému. Partner má nárok na províziu iba v prípade, že bol jeho Provízny odkaz využitý pri uskutočnení Schválenej konverzie.

2.8. Províznym účtom je účet Partnera vedený Poskytovateľom v internetovej aplikácii AffilBox v rámci administrácie provízneho systému, ku ktorému má Partner on-line prístup na adrese https://affiliate.urbanstore.cz/prihlaseni/ . Na účte sú evidované údaje týkajúce sa hlavne počtu Návštevníkov, objednávok a ich stavu.

2.9. Schválená konverzia je taká Konverzia, pri ktorej zo strany Zákazníka dôjde k riadnemu a plnému uhradeniu ceny tovaru alebo služby.

2.10. Webové stránky Poskytovateľa sú stránky Poskytovateľa umiestnené na adrese https://www.urbanstore.sk/.

2.11. Zákazníkom je osoba, ktorá na Webových stránkach Poskytovateľa záväzne objedná tovar alebo službu ale iné plnenie.

3. Účasť v províznom systéme

3.1. Účasť v províznom systéme Urban Store SK, s.r.o. vzniká registráciou Partnera v províznom systéme na adrese https://affiliate.urbanstore.cz/prihlaseni/ .

3.2. V rámci provízneho systému Partner propaguje služby či produkty Poskytovateľa na základe Dohody o spolupráci pomocou Metod propagácie.

3.3. Partner plne zodpovedá za akékoľvek škody, ktoré spôsobí svojim konaním v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami a/alebo právnym poriadkom Slovenskej republiky Poskytovateľovi, iným užívateľom Webových stránok Poskytovateľa alebo tretím osobám.

3.4. Partner zodpovedá Poskytovateľovi za správnosť a úplnosť údajov vedených pri registrácii. V prípade zmien v uvedených údajoch je Partner povinný o tejto skutočnosti bezodkladne Poskytovateľa informovať. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté Partnerovi z dôvodu neoznámenia zmien v údajoch.

3.5. Partner registráciou do programu dáva súhlas k odberu newsletteru, z ktorého sa môže odhlásiť kliknutím na tlačidlo odhlásiť v pätičke každého emailu.

4. Práva a povinnosti Partnera

4.1. Partner je povinný dbať na to, aby svojou činnosťou nepoškodzoval či neohrozoval dobre meno a povesť Poskytovateľa či im ponúkaných produktov a služieb.

4.2. Partner nesmie propagovať produkty či služby Poskytovateľa na webových stránkach, ktorých obsah môže akýmkoľvek spôsobom porušovať právne predpisy Slovenskej republiky alebo dobré mravy. Hlavne ide o webové stránky s pornografickým obsahom a nelegálnym obsahom a o webové stránky, ktorých prostredníctvom dochádza k porušovaniu práv duševného vlastníctva či propagovaniu týchto činností.

4.3. Partner či osoby blízke Partnerovi v zmysle ustanovenia § 22občianského zákonníka alebo osoby jednajúcej v zhode s Partnerom nesmú objednať tovar či služby Poskytovateľa cez vlastný Provízny odkaz Partnera. Pokiaľ tak učinia, zaniká nárok Partnera na províziu z takto získaných Konverzií. Pokiaľ uvedeným jednaním vznikla Poskytovateľovi škoda, je Partner povinný mu túto škodu v plnej výške nahradiť.

4.4. Partner je povinný chrániť svoje prístupové údaje k svojmu Províznemu účtu pred zneužitím treťou osobou. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá Partnerovi takýmto zneužitím vznikne.

4.5. Partner je oprávnený využiť k propagácii Poskytovateľa všetkých textových, obrazových a dátových materiálov, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti Poskytovateľa alebo ku ktorým má Poskytovateľ platnú licenciu, a ktoré sú Partnerovi za týmto účelom Poskytovateľom poskytnuté alebo sprístupnené v províznom systéme. Bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa nie je Partner oprávnený použiť poskytnuté materiály inak než pre účely Kampane.

4.6. Partner nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa akokoľvek pozmeňovať HTML kódy, grafickú podobu či obsah reklamných plôch ( napríklad bannerov) poskytnutých Poskytovateľom k použitiu v rámci Kampane.

4.7. Partner je povinný zaistiť, aby v rámci ním zvolených Metod propagácie nedochádzalo prostredníctvom programov, skript, znovu-načítaním reklamných bannerov či inými spôsobmi k nekalému zvyšovaniu počtu zobrazení reklamných plôch Poskytovateľa.

4.8. Partner sa zaväzuje, že nebude propagovať Poskytovateľa rozosielaním správ (e-mailom, SMS, na diskusných fórach), ktoré sú kvalifikované ako SPAM. Pokiaľ bude poskytovateľom zistená takáto aktivita Partnera, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Dohody o spolupráci a uzatvoriť Provízny účet Partnera. Partnerovi zároveň v takomto prípade zaniká nárok na provízie, ktoré neboli doposiaľ vyplatené.

4.9 Produkty či služby Poskytovateľa je dovolené propagovať pomocou PPC kampaní v AdWords, Sklik a Facebook Ads.

4.10. V internetových vyhľadávačoch Google a Zoznam.sk je striktne zakázané inzerovať na všetky kľúčové slová, ktoré obsahujú slovo UrbanStore alebo UrbanStore.sk a to aj v preklepových variantoch (ako napríklad UrbnStore, Urban-Storem UrbaanStore, apod.).

4.11. Bannery, texty a ďalší obsah umiestnený v rozhraní aplikácie AffilBox a provízneho systému, vrátane programového vybavenia webového rozhrania a provízneho systému, je chránený autorským právom Poskytovateľa alebo spoločnosťou OLYMPIC s.r.o., a môže byť chránený ďalšími právami tretích osôb. Obsah nesmie byť Partnerom menený, kopírovaný, rozmnožovaný, šírený ani použitý žiadnou treťou stranou k akémukoľvek účelu bez písomného súhlasu Poskytovateľa alebo iného držiteľa autorských práv. Právo použiť chránený materiál v súlade s článkom 4. odst. 4.5. týchto Obchodných podmienok nie je týmto ustanovením dotknuté.

4.12. Partner je povinný vykonávať činnosť podľa Dohody o spolupráci a podľa týchto Obchodných podmienok ako podnikateľ v zmysle ust. § 420 občianskeho zákonníka, teda musí mať v dobe registrácie do provízneho programu Poskytovateľa platné IČ. Vykonávať činnosť podľa Dohody o spolupráci a podľa týchto Obchodných podmienok iným spôsobom (napr. na základe dohôd o prácach konaných mimo pracovný pomer) nie je možné.

4.13. Webové stránky Partnera musia byť v slovenskom jazyku.

4.14. V súvislosti s propagáciou produktov Poskytovateľa je zakázané používať akékoľvek automatické odkazovanie na stránky spoločnosti Urban Store SK, s.r.o. bez akejkoľvek akcie Návštevníka, ako sú napríklad autohits systémy, načítanie stránok do pop-up a pop-under okien či do iframe a pod.

4.15. Kupónové weby sú v programe dovolené. Platí však striktný zákaz vytvárania tzv. fiktívnych kupónov. Teda kupónov, ktoré Poskytovateľ oficiálne nevydal k účelu propagácie jeho affiliate programu. Ďalej potom zákaz vytvárania fiktívnych kupónov, ktoré zákazníkovi nedávajú žiadnu zľavu a slúžia iba k prilákaniu kliknutí a predaniu cookie.

5. Práva a povinnosti Poskytovateľa

5.1. Poskytovateľ sa zaväzuje v rámci schvaľovania provízii pravidelne schvaľovať Konverzie Partnera a to najneskôr do 12 týždňov od dátumu vytvorenia danej Konverzie. O schváleniu Konverzie bude Partner informovaný prostredníctvom Provízneho účtu.

5.2. Pre získanie informácií o Konverziách sú využívané súbory cookie v počítačoch Zákazníkov. Platnosť súboru cookie je 30 dní. Partner berie na vedomie a Poskytovateľ nezodpovedá za to, že v prípade, že Zákazník voľbou vo webovom prehliadači alebo inak využívanie súborov cookie zakáže, nie je možné priradiť Konverziu k Províznemu odkazu Partnera, a že za takúto Konverziu nenáleží Partnerovi provízia.

5.3. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú propagáciou programov zapojených v províznom systéme.

5.4. Poskytovateľ sa zaväzuje vyplatiť Partnerovi za ním uskutočnené Schválené konverzie províziu podľa článku 6. týchto Obchodných podmienok.

5.5. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať si k schváleniu propagačné e-maily a ďalšie texty, ktoré Partner chce v Kampani použiť.

5.6. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť či doplňovať znenie týchto Obchodných podmienok. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znením Obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Zmenu Obchodných podmienok je Poskytovateľ povinný Partnerovi oznámiť prostredníctvom kontaktného e-mailu, ktorý Partner zadal pri registrácii. Nové znenie Obchodných podmienok bude voči Partnerovi účinné od jeho oznámenia.

6. Provízia

6.1. Výška provízie je uvedená v províznom systéme u každej Kampane zvlášť.

6.2. Provízie budú Poskytovateľom schvaľované vždy bezodkladne po uplynutí lehoty, počas ktorej právne predpisy alebo Obchodné podmienky Poskytovateľa umožňujú spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy (predovšetkým lehoty podľa ust. § 1829 občianského zákonníka). Schvaľovanie Konverzii prebieha manuálne. O schválení provízie bude Partner informovaný prostredníctvom svojho Provízneho účtu.

6.3. Provízie budú schválené u tých Konverzií, kde došlo k riadnemu a plnému uhradeniu ceny tovaru či služieb propagovanej v kampani.

6.4. Za zrušené či stornované objednávky alebo pri odstúpení zákazníka os zmluvy nevzniká Partnerovi nárok na províziu.

7. Výplata provízie

7.1. Partner má nárok na výplatu provízie, pokiaľ súčet schválených provízii v jeho Províznom účte je vyšší ako čiastka 75,- EUR.

7.2. Pokiaľ zostatok provízie na Províznom účte Partnera prekročí čiastku uvedenú vyššie, má Partner možnosť požiadať o výplatu provízie prostredníctvom svojho Provízneho účtu. Na základe žiadosti Partnera bude Partnerovi zaslaný report, vo ktorom bude uvedená výsledná čiastka, ktorú môže Partner fakturovať. Pokiaľ je Partner platcom DPH, pripočíta si k tejto čiastke DPH v príslušnej výške.

7.3. Splatnosť faktúry vystavenej Partnerom nesmie byť menej než 14 dní od jej doručenia Poskytovateľovi. Pokiaľ je na faktúre uvedená kratšia doba splatnosti, je faktúra splatná 14 dní od doručenia Poskytovateľovi.

7.4. Výška celkovej provízie požadovanej Partnerom k vyplateniu musí zodpovedať údajom uvedeným v Províznom účte ku dni, ku ktorému jej vyplatenie Partner požaduje. Poskytovateľ je oprávnený žiadosť Partnera a správnosť uvedených údajov skontrolovať. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí oznámi Poskytovateľ Partnerovi svoje zistenie, pričom sa strany zaväzujú poskytnúť si súčinnosť potrebnú k vyriešeniu tejto záležitosti. Po dobu riešenia takejto záležitosti sa pozastavujú lehoty stanovené k vyplácaniu provízií.

7.5. Vyplácanie provízií prebieha výhradne bankovým prevodom v EUR (v eurách) na bankový účet Partnera vedený v banke na území Slovenska alebo Českej republiky, pričom Partner je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky údaje potrebné pre uskutočnenie platby (predovšetkým číslo účtu). Provízie nebudú vyplácané v hotovosti, zahraničným bankovým prevodom (s výnimkou na územie Českej republiky v eurách), zloženkou ani iným spôsobom, pokiaľ nebude medzi Partnerom a Poskytovateľom zjednané inak.

8. Námietky Partnera

8.1. Partner má v prípade pochybností, predovšetkým o správnosti evidencie sprostredkovaných Konverzií alebo schválených provízií možnosť uplatniť u Poskytovateľa svoje námietky. V takomto prípade je Partner povinný predložiť všetky dostupné údaje a záznamy, ktoré s námietkami súvisia.

8.2. Partner má právo uplatniť svoje námietky do 30 dní odo dňa vzniku skutočnosti, ktorá je dôvodom námietky. Na neskoršie námietky nie je Poskytovateľ povinný reagovať.

8.3. Námietky musia byť Partnerom zaslané Poskytovateľovi v písomnej forme, ktorou sa rozumie tiež e-mailová správa zaslaná na kontaktný e-mail Poskytovateľa. Za riadne uplatnenú námietku sa považuje iba taká námietka, ktorí je Poskytovateľovi riadne doručená, je čitateľná a obsahuje všetky informácie a podklady, ktoré sú potrebné k úplnému posúdeniu námietky Poskytovateľom.

8.4. Posúdenie a rozhodnutie o podaných námietkach je plne v kompetencii Poskytovateľa. Námietky sú Poskytovateľom vybavené spravidla v lehote 30 dní odo dňa ich doručenia Poskytovateľovi. Rozhodnutie Poskytovateľa je následne oznámené Partnerovi.

9. Doba trvania Dohody o spolupráci a jej zánik

9.1. Dohoda o spolupráci je uzatvorená na dobu špecifikovanú v podmienkach Kampane, prípadne na dobu neurčitú.

9.2. K zániku Dohody o spolupráci môže dôjsť:

a) Dohodou medzi Poskytovateľom a Partnerom.

b) Výpoveďou Poskytovateľa alebo Partnera. Výpoveď musí byť učinená v písomnej forme alebo e-mailom a doručená druhej zmluvnej strane, a to aj bez udania dôvodu. Dohoda o spolupráci zaniká dňom doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

c) Odstúpením od Dohody o spolupráci zo strany Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený od Dohody o spolupráci odstúpiť, v prípade, že bude preukázané, že Partner postupuje v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami (teda predovšetkým, ale nie výlučne, pokiaľ Partner poruší akúkoľvek povinnosť stanovenú týmito Obchodnými podmienkami), právnymi predpismi alebo dobrými mravmi. Oznámenie o odstúpení musí byť učinené v písomnej forme alebo e-mailom a doručené Partnerovi s uvedením dôvodu odstúpenia. Dohoda o spolupráci následné zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení Partnerovi. Odstúpením od Dohody o spolupráci zo strany Poskytovateľa zaniká Partnerovi nárok na doposiaľ nevyplatené provízie. V prípade, že porušením týchto obchodných podmienok alebo právnych predpisov vznikla Poskytovateľovi škoda, je Partner povinný ju nahradiť v plnej výške (výška škody sa neznižuje o nevyplatené provízie).

9.3. Zánik Dohody o spolupráci nemá vplyv na prípadné nároky na náhradu škody.

9.4. V prípade zániku Dohody o spolupráci na základe dohody alebo výpovede je Partner oprávnený vyžiadať si vyplatenie provízií u Poskytovateľa, na ktoré mu ku dni zániku Dohody o spolupráci vznikol nárok. Provízie budú vyplatené najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia faktúry.

10. Ochrana osobných údajov

10.1 Poskytovateľ prehlasuje, že osobné údaje Partnera budú Chránené v súlade s príslušným ustanovením zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Práva Partnera na informácie o spracovaní osobných údajov, právo požadovať opravu, a ďalšie práva sa riadia platným znením zákona o ochrane osobných údajov.

10.2. Registráciou do provízneho systému vyjadruje Partner svoj súhlas so zasielaním e-mailových správ, ktoré budú slúžiť k zasielaniu noviniek a informácií súvisiacich s Kampaňami v províznom systéme či s predmetom podnikania Poskytovateľa. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

10.3. Pri realizácii Kampaní, predovšetkým pri zasielaní e-mailových správ, sa Partner zaväzuje dodržovať Právne predpisy Slovenskej republiky, predovšetkým zákon č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov.

10.4. V prípade, že pri realizácii Kampaní dôjde k porušeniu právnych predpisov podľa predchádzajúceho článku 10.3. Partnerom, nesie za toto porušenie výlučnú zodpovednosť Partner. V prípade, že bude po Poskytovateľovi v súvislosti s takouto protiprávnou činnosťou Partnera požadované peňažné plnenie, má poskytovateľ voči Partnerovi nárok na úhradu takéhoto plnenia, vrátane nákladov na právne zastúpenie.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 1.9.2017.